Výměna akcií

Výzva k výměně akcií

Představenstvo společnosti 

Průmysl kamene a.s.

Sídlo: Čs. armády č.p. 1, Příbram IV, PSČ 261 01

IČ:  46350888, spol. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1657

  
oznamuje, že na základě ust. § 2 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb. se dnem 1. ledna 2014 změnila forma 
listinných akcií společnosti z formy na majitele na formu na jméno. 
                                                                                  
Všechny stávající akcie společnosti, tj. 49.951 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě Kč 1000,-, změnily svoji formu na 49.951 kusů kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 1000,-.  
  
Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své akcie znějící 
na majitele k výměně ve lhůtě do 30. 6. 2014 u obchodníka s cennými papíry  CYRRUS 
CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to v pracovních 
dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby mohla být provedena 
výměna za akcie znějící na jméno. Pouze po předchozí telefonické, nebo emailové, dohodě lze 
výměnu uskutečnit i na pobočce v Praze. Kontakt: (remove XX) corporate XX @cyrrus XX .cz; tel 538 705 773.
 
Představenstvo současně vyzývá své akcionáře, aby pověřenému obchodníkovi sdělili číslo svého 
bankovního účtu, který bude uveden u osoby akcionáře v seznamu akcionářů vedeném společností, dle 
§ 264 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech. Bankovní účet musí být veden u 
osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. Od 1. 1. 2014 je ze zákona možné vyplácet dividendu pouze 
bezhotovostně, na tento akcionářem sdělený účet.
  
Pokud akcionáři ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží, nejsou oprávněni až do jejich předložení 
vykonávat práva s nimi spojená. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář 
v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, 
mu nevznikne (§ 4 zákona 134/2013).
 
Drží-li akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost 
předložit akcie tato osoba.
Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele nebo jinou osobu, která je 
oprávněná mít akcie u sebe, na tuto výzvu. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na 
tuto výzvu, akcie k výměně, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.
 
Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s předložením 
svých akcií ve výše uvedené lhůtě, bude společnost postupovat dle platné legislativy České republiky.
    
představenstvo společnosti

 Průmysl kamene a.s.