Pozvánka na VALNOU HROMADU 2020

Oznámení o konání valné hromady

                                            

 

Představenstvo společnosti

PRŮMYSL KAMENE a.s.

 

se sídlem v Příbrami IV, Čs. armády č.p.1, PSČ 261 01  zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1657, identifikační číslo: 463 50 888,

 

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

 

která se bude konat dne 28. července 2020 v 10.00 hodin v Příbrami IV, Čs. armády č.p.1, PSČ 261 01

 

s tímto pořadem jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Volba orgánů valné hromady

3.      Výroční zpráva za rok 2019 vč. řádné účetní závěrky, návrh na úhradu ztráty

4.      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019, vyjádření k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

5.      Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

6.      Rozhodnutí o úhradě ztráty.

7.      Závěr

 

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny níže.  

 

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.

Společnost byla založena jako společnost s akciemi na majitele v zaknihované podobě, která byla přeměněna na listinnou podobu v roce 2003. Na základě ust. § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. došlo k 1. 1. 2014 ke změně těchto akcií na akcie na jméno.Práva spojená s těmito akciemi vykonává majitel zapsaný v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou písemnou plnou moc.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

 

 

 

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)  pro oznámení o konání valné hromady

                                                                                                                             

Aktiva celkem                        79 479                       Pasiva celkem              79 479

Stálá aktiva                             50 710                        Vlastní kapitál              65 332

Oběžná aktiva                        27 717                       Cizí zdroje                    14 145 

Časové rozlišení                        1 052                       Časové rozlišení                   2

 

Čistý obrat                                                  51 821   

Tržby z prodeje výrobků a služeb               50 637   

Výsledek hospodaření za úč. období         - 3 012

 

 

 

 

Ad 2. Volba orgánů valné hromady

 

Do orgánů valné hromady budou navrženi zaměstnanci společnosti.

 

 

 

Ad 3. Výroční zpráva za r. 2019 vč. řádné účetní závěrky, návrh na úhradu ztráty

 

Vyjádření představenstva společnosti:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě Výroční zprávu za rok 2019.

Obsahuje Zprávu o podnikatelské činnosti účetní jednotky a o stavu jejího majetku a další informace podle §21 odst.2 Zákona o účetnictví, její součástí je účetní závěrka společnosti v plném rozsahu – tj. Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, Příloha k roční účetní závěrce k 31. prosinci 2019 v plném rozsahu.   Dále obsahuje Zprávu nezávislého auditora a Zprávu  o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

 

Ve Zprávě nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2019 se konstatuje:

            „Podle našeho názoru, s výhradou dopadů skutečnosti popsané v oddílu Základ pro výrok s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní společnosti Průmysl kamene a.s. k 31.12.2019, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

 

V oddílu Základ pro výrok s výhradou se uvádí: „v aktivech v Rozvaze k 31.12.2019 v minulém období je uvedena na ř. 29 Zápůjčky a úvěry - ovládající osoba zápůjčka ve výši 2 727 tis. Kč vůči společnosti Steinindustrie Dipl. Arch. Albert Friepess Ges.m.b.H.& Co.KG.,Linz. V účetní závěrce k 31.12.2018 nebyla vytvořena k této zápůjčce opravná položka. Hospodářský výsledek Průmysl kamene a.s. by v roce 2018 končil ztrátou 2 620 tis. Kč.

Jak je uvedeno v Příloze k roční účetní závěrce k 31.prosinci 2019 na str.6 bod 4.5. a str.13 bod 17 výše uvedená rakouská společnost se v dubnu 2019 dostala do insolvenčního řízení a v roce 2019 byla k této zápůjčce vytvořena účetní opravná položka ve výši 100 %“.

 

 

 

Hospodářským výsledkem za účetní období kalendářního roku 2019 je ztráta  ve výši 3 012 tis. Kč.

 

Představenstvo navrhlo uhradit ztrátu z hospodaření z nerozděleného zisku minulých let.

 

Ve výroční zprávě se mimo jiné rovněž konstatuje, že valná hromada v prosinci 2019 schválila odstoupení Mag. Alfreda Bucheggera z funkce předsedy představenstva Průmysl kamene, a.s. ke dni zápisu změny vlastníka společnosti Friepess Beteiligungsgesellschaft m.b.H. v rakouském obchodním rejstříku, nejpozději však ke dni 31.1.2020. Pan Mag. Buchegger ukončil svoji činnost v představenstvu k 31.1.2020.

 

 

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby předloženou Výroční zprávu vzala na vědomí.

 

 

 

 

Ad 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní   závěrky za rok 2019, vyjádření k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

 

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada sledovala průběžně obchodní činnost společnosti, zejména se zabývala  její finanční situací a hospodářskými výsledky. Zpracovala zprávu o  své činnosti  v roce 2019, kterou projednala na svém zasedání  23.6.2020, a  kterou předkládá valné hromadě a vzetí na vědomí.

Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, Zprávu o vztazích za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na úhradu ztráty za rok 2019. Uvedené dokumenty jsou dle názoru dozorčí rady vypracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy, dozorčí rada doporučuje valné hromadě jejich schválení.   

 

 

 

Ad 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 bez připomínek.

 

 

Zdůvodnění:

Na základě projednání všech potřebných dokumentů v rámci bodů 3. a 4. představenstvo navrhuje valné hromadě, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 bez připomínek.

 

 

 

Ad 6. Rozhodnutí o úhradě ztráty

 

Návrh usnesení:

Ztráta za rok 2019 ve výši 3 012  tis. Kč (- 3 011 736,58 Kč) bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

 

 

 

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zpracovalo a předložilo dozorčí radě návrh na úhradu  ztráty, která  činí k 31. 12. 2019  3 011 736,58  Kč. Vzhledem k výši ztráty a celkové ekonomické situaci firmy, která je relativně stabilní, je to ekonomicky racionální řešení úhrady ztráty. Proto navrhuje valné hromadě, aby rozhodla o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých let - ztráta bude zúčtována na vrub analytického účtu nerozděleného zisku minulých let- tj. přeúčtovaného rezervního fondu vytvořeného při vzniku akciové společnosti Průmysl kamene. 

 

 

Ad 8. Závěr

 

 

 

 

 

V Příbrami dne  25. června  2020

 

Představenstvo společnosti Průmysl kamene a.s.